Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO PORTÁLU WWW.ARANZUJ.SK

Predmet plnenia podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (V texte aj len ako „VOP“) je PREDAJ TOVARU záväzne objednaného kupujúcim v e-shope portálu www.ARANZUJ.sk (v texte aj len ako „Portál“).

Tieto VOP upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy medzi prevádzkovateľom Portálu, ktorý zároveň vystupuje v pozícii osoby predávajúcej tovar prezentovaný na tomto Portáli (ďalej len "Predávajúci") a jeho zákazníkmi, ktorí si tovar prezentovaný na Portáli objednajú a kúpia (ďalej len "Kupujúci"). Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2015 do odvolania.

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky obchody, všetky dodávky tovaru a kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom Portálu, ktoré budú uskutočnené v dobe platnosti a účinnosti týchto VOP. Kupujúci vyslovuje svoj súhlas s tým, aby bol viazaný týmito VOP objednaním si tovaru na Portáli.

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU (PREDÁVAJÚCI):

Roland Lengeň - KIWI
Čordákova 22
040 23 Košice
IČO: 41223110
DIČ: 1071295060

Registrovaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice, číslo živnostenského registra: 820-37472

Kontaktná osoba:
Roland Lengeň
Telefonický kontakt: 0901 921 721 (PONDELOK - PIATOK 10.00 - 16.00 hod)
E-mail: info@aranzuj.sk


REGISTRÁCIA

Predávajúci vyhlasuje, že dáta poskytnuté Kupujúcim pri registrácii na Portáli slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe tovaru prostredníctvom Portálu a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak použité.

Potvrdením registrácie Kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov tovaru prezentovaného Portálom. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne 15-krát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 200kB.

Kupujúci je oprávnený službu zasielania noviniek e-mailom kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@aranzuj.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky nie je možné uskutočniť bez registrácie.

Firmy alebo živnostníci získavajú po zaregistrovaní -8% zľavu z ceny tovarov. Zľavu nastavuje administrátor po registrácií, po nastavení sa uživateľovi zobrazia v eshope ceny už po zľave.


OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom Portálu.

Zaslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, že s nimi súhlasí a cíti sa nimi byť viazaný.

Objednávka Kupujúceho vypísaná a zaslaná prostredníctvom Portálu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená až moment doručenia e-mailovej správy, ktorou Predávajúci výslovne potvrdí prijatie/akceptáciu objednávky (až týmto momentom je objednávka pre Predávajúceho záväzná). Táto informácia bude zaslaná Kupujúcemu elektronicky, formou e-mailovej správy, na jeho konto zriadené na Portáli pri registrácii. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy.

Samotná potvrdzujúca správa, ktorou bude Kupujúci informovaný o doručení jeho návrhu objednávky Predávajúcemu, ešte nekreuje právny vzťah medzi stranami.

Predávajúci nie je povinný prijať objednávku Kupujúceho a vyhradzuje si právo informovať o odmietnutí objednávky Kupujúceho (predovšetkým v prípadoch, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena u primárneho dodávateľa Predávajúceho, resp. ak tovar Predávajúci nemá na sklade a pod.).

V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v prípade, ak objednávka nebude akceptovaná Predávajúcim.

Minimálna výška objednávky je 5 EUR. Objednávku na nižšiu sumu Predávajúci nie je povinný prijať.

Objednávka prijatá v zmysle vyššie uvedeného postupu sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

Ak Predávajúci nebude môcť spracovať objednávku z dôvodu chýbajúcich alebo nesprávne uvedených údajov, nie je objednávka považovaná za potvrdenú/záväznú. Predávajúci o dôvodoch nemožnosti prijať objednávku spravidla informuje Kupujúceho a vyžiada si od neho doplnenie chýbajúcich údajov, čím sa môže predĺžiť doba vybavenia objednávky!

Zrušenie objednávky zo strany Kupujúceho:
Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku (vziať späť návrh na uzavretie zmluvy) bez udania dôvodu do 12 hod. po odoslaní. Kupujúci však nie je oprávnený objednávku zrušiť po tom, ako mu bude doručená informácia o akceptovaní/prijatí objednávky. Kupujúci je povinný uskutočniť zrušenie objednávky písomne (postačí e-mailom).

Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky Kupujúceho.


CENA TOVARU

Cena tovaru je stanovená cenníkom Predávajúceho prezentovanom na Portáli. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho upozornenia, v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

Platné ceny sú potvrdené Kupujúcemu v okamihu potvrdenia/prijatia objednávky.

V cene tovaru prezentovaného na Portáli nie sú zahrnuté prepravné náklady - tieto sú predmetom osobitnej dohody strán, a to v rámci procesu vypisovania objednávky.

Predávajúci neúčtuje balné.


DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci doručuje Kupujúcemu objednaný tovar prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS.

Kupujúci si v objednávke sám špecifikuje spôsob úhrady za objednaný tovar:

a. DOBIERKA (platba za objednaný tovar pri prevzatí zásielky)
b. BANKOVÝ PREVOD (platba za objednaný tovar vopred na účet Predávajúceho). Neuhrádzajte prosím platbu skôr, než overíme stav na sklade a následne Vám pošleme výzvu na úhradu.
c. DODANIE TOVARU (nasledujú orientačné doby dodania tovaru, ktoré sa Predávajúci bude snažiť dodržať, no v prípade nepredvídateľných okolností sa nebude považovať za porušenie zmluvy, ak dodržané nebudú):

a. V prípade, že objednaný tovar je dostupný, Predávajúci ho EXPEDUJE do 2. - 7. pracovných dní na dobierku
b. V prípade, že Kupujúci si zvolí platbu vopred, tovar Predávajúci EXPEDUJE až po pripísaní finančných prostriedkov na účet.
c. V prípade, že tovar momentálne nie je skladom, po doručení objednávky bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho spresní termín dodania, resp. oznámi, že objednávku nie je možné prijať/potvrdiť.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci na náklady Kupujúceho nasledovne:

VÝŠKA OBJEDNÁVKY OD 5 € DO 79,99 €:

• doručenie zásielky PRI PLATBE VOPRED NA ÚČET = 3,99 €
• doručenie zásielky NA DOBIERKU = 4,49 €

VÝŠKA OBJEDNÁVKY OD 80 € A VYŠŠIE:

• pri platbe VOPRED = ZDARMA
• pri platbe NA DOBIERKU = 1 €


PREVZATIE TOVARU

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar, resp. zabezpečiť jeho prevzatie v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

Pri preberaní zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

V prípade, že si Kupujúci neprevezme zásielku, bude povinný v súlade s § 420 a § 442 Občianskeho zákonníka zaplatiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu porušením povinnosti Kupujúceho prevziať tovar! Predávajúci si uplatní úhradu škody, ktorá vznikla z dôvodu neprevzatia zásielky v stanovenej lehote, nakoľko už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov (poštovné výdavky a pod)!


PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

Roland Lengeň - KIWI
Čordákova 22,040 23 Košice
E-mail: info@aranzuj.sk

Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto VOP.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúcemu bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký sa použil pri platbe, ak výslovne nebude dohodnuté medzi stranami inak (o inom spôsobe platby), a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar však bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení originálu dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenia tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy: Kupujúci je povinný zaslať Predávajúcemu tovar späť alebo ho priniesť na adresu miesta podnikania Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak sa tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.


ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Na každý výrobok poskytuje Predávajúci záruku po dobu trvania záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru a skončí po uplynutí 24 mesiacov. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebude možné uznať.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie alebo mechanické poškodenie výrobku Kupujúcim. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku.

Ak sa na výrobku prejaví výrobná vada, je nutné ho reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení (§ 599 Občianskeho zákonníka). Výrobok Kupujúci nesmie ďalej používať, aby bolo možné určiť pôvod závady a nedošlo k zhoršeniu jeho stavu. Ak túto povinnosť Kupujúci poruší, nebude možné reklamáciu uznať. Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej dobe.

Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený, resp. na aký sa bežne užíva a len v súlade s návodom na jeho použitie. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú nadmerným opotrebením, preťažením alebo nesprávnym používaním a údržbou výrobku.

K reklamácii je možné predložiť len čistý výrobok v takom stave, aby bolo možné reklamovanú závadu odstrániť. Spolu s výrobkom je nevyhnutné predložiť aj písomný doklad, ktorý bude obsahovať podrobný popis reklamovanej závady.

Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Ak bola vada viditeľná bez porušenia originálneho obalu, je Kupujúci povinný výrobok predložiť na reklamáciu v pôvodnom obale.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť za podmienok a pri použití postupu uvedeného v týchto VOP.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, a za predpokladu, že Predávajúci disponuje daným tovarom, alebo jeho súčasťou.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Termín opravy pri reklamácii je 30 dní. Čas trvania záruky sa predlžuje o čas trvania opravy.

Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledujúce prípady:

a. na poškodenia vzniknuté následkom nedodržania podmienok záruky.
b. na zmenu farby povrchového materiálu v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia, jeho namoknutia pri daždi, jeho ošúchania ani na mechanické  poškodenie povrchového materiálu.
c. na poškodenia, vyplývajúce z bežného opotrebenia materiálu.
d. na mechanické poškodenia zavinené používateľom výrobku a spôsobujúce odtrhnutie jednotlivých častí výrobku.
e. na mechanické poškodenia spôsobené dopravou a nešetrným zaobchádzaním.
f. na samovoľné prerábania a zásahy vykonávané tretími osobami.


REKLAMÁCIA – REKLAMAČNÝ PORIADOK

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho. Pred odoslaním vadného tovaru na reklamáciu je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho (e-mailom alebo telefonicky), uviesť typ výrobku, číslo dokladu a podrobný popis reklamovanej závady a dohodnúť s Predávajúcim ďalší postup.

V prípade, že sa dohodne zaslanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu, zašle Kupujúci reklamovaný tovar formou doporučeného balíka na adresu sídla Predávajúceho.

Reklamovaný tovar musí byť spätne zaslaný v pôvodnom obale, alebo inom obdobnom vhodnom obale a mechanicky nepoškodený.

Zásielka musí byť riadne zabalená spôsobom, ktorý neumožní poškodenie tovaru pri doprave späť Predávajúcemu a musí obsahovať:

a. reklamovaný tovar,
b. kópiu faktúry/daňového dokladu,
c. podrobný popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho (poštová adresa, telefónne číslo alebo e-mail).

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

a. Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@aranzuj.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačný systém Portálu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č. (1513150).

V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne Kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru) a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou Portálu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie Kupujúceho kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ďalšie vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP Predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)